Bëhu pjesë dhe ti me artikuj  apo imazhe
konceptuale për ta bërë Tiranën Jungle City.

E-mail: [email protected]
Mobile: +355 692 886 690